Ochrana osobných údajov

Ak ste mojím klientom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom mojej webovej stránky, zdieľate so mnou niektoré svoje osobné údaje a ja zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou vašich osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.

Kto je prevádzkovateľ

Som Tatiana Trebatická, MSc., IČO 30157901, so sídlom 90042 Dunajská Lužná, Fialková 1773/12 a som majiteľom týchto webových stránok. Vaše osobné údaje spracovávam ako prevádzkovateľ, t.j. v zmysle GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. určujem účel a prostriedky ich spracovania. Tiež definujem, akým spôsobom a ako dlho budú vaše osobné údaje spracovávané a vyberám prípadných spolupracovníkov a sprostredkovateľov (v zmysle GDPR a zákona. č.18/2018 Z.z.), ktorí mi môžu pri dodržaní všetkých zásad ochrany osobných údajov pri ich zbere, spracovaní a archivovaní (ďalej len "spracovávanie") pomáhať.

Kontaktné údaje

Ak sa budete chcieť na mňa počas spracovávania vašich osobných údajov obrátiť, môžete ma kontaktovať e-mailom na: tatiana@trebaticka.sk.

Prehlásenie

Prehlasujem, že ako prevádzkovateľ vašich osobných údajov, spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä Zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. a GDPR; a to znamená, že:

 • vaše osobné údaje budem spracovávať len na základe platného právneho dôvodu a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu,
 • plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovávania osobných údajov,
 • umožním vám a poskytnem všetku potrebnú podporu pri uplatnení a plnení vašich práv podľa Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávam osobné údaje, ktoré so mnou zdieľate; a to kvôli týmto možným účelom:

 • poskytovanie služby, plnenie zmluvy - vaše osobné údaje spracovávam v nevyhnutnom rozsahu potrebnom pre plnenie predmetu zmluvy (napr. zaslanie prístupov do aplikácie alebo na webovú stránku, zaslanie on-line kurzov, dodanie produktu a pod.) a môžu to byť tieto: e-mail, meno, priezvisko, adresa bydliska, prípadne telefón; v prípade nákupu služieb, produktov ako podnikateľ alebo firma tiež IČO, DIČO, č. účtu.
 • vedenie účtovníctva - ak ste klientom, vaše osobné údaje vo forme fakturačných údajov, sú nevyhnutné kvôli zákonnej povinnosti pri vystavovaní a evidencii daňových dokladov.
 • marketing – zasielanie noviniek (tzv. newsletter):
  1. vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-mailovej komunikácii od mňa a kedy ju najčastejšie otvárate, používam na účely priameho marketingu – zasielanie obchodných informácií. Ak ste už mojim klientom, robím tak na základe oprávneného záujmu, pretože odôvodnene predpokladám, že vás moje novinky zaujímajú a zasielam vám ich až do doby, kým sa sami z ich odberu neodhlásite.

   2. ak nie ste mojim klientom, zasielam vám novinky len na základe vášho súhlasu, a to až do doby, kým sa     sami z ich odberu neodhlásite.

Novinky vám zasielam po dobu 10 rokov od poslednej objednávky (pre bod 1.) alebo od udelenia súhlasu (pre bod 2.). V obidvoch prípadoch môžete tento odber zrušiť kedykoľvek pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v každom zaslanom e-maile s informáciami o novinkách (newsletter).

 • pokročilý marketing na základe súhlasu - len na základe vášho súhlasu vám môžem zasielať po dobu 10 rokov (aj pre bod 1. aj 2. predchádzajúceho odseku) tiež inšpirujúce ponuky tretích strán alebo využiť poskytnutú e-mailovú adresu napr. pre re-marketing a cielenie reklamy na Facebooku a to do doby, kým súhlas neodvoláte. To je možné kedykoľvek prostredníctvom uvedeného e-mailového kontaktu.
 • foto alebo videodokumentácia z workshopov, školení a pod., referencie, spätná väzba - len na základe vášho súhlasu môžem použiť fotografie alebo video záznam z workshopov, školení alebo iných aktivít, ktoré spolu realizujeme. Rovnako súvisiace spätné väzby, referencie môžem použiť len na základe vášho súhlasu a to a až do doby, kým súhlas neodvoláte.

Vaše osobné údaje budem spracovávať len počas nevyhnutnej lehoty, kým trvá ich účel spracovania a môj oprávnený záujem, pokiaľ nie je uvedená iná zákonná požiadavka alebo neuvádzam v tomto dokumente inak pri jednotlivých konkrétnych položkách.

Cookies

Pri vstupe na moje webové stránky a ich prehliadaní, zaznamenávam vašu IP adresu, tiež ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webovej stránky a prispôsobenie jej zobrazenia vnímam ako svoj oprávnený záujem prevádzkovateľa, pretože verím, že vďaka tomu vám môžem ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.

Moje webové stránky sa dajú prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov – používanie cookies môžete vo svojom počítači nepovoliť.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránim vaše osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického vývoja. Prijala som a udržujem všetky aktuálne známe technické a organizačné opatrenia, ktoré bránia zneužitiu alebo poškodeniu vašich osobných údajov, napr. používam viacfaktorové zabezpečenie prístupov na jednotlivé platformy.

Osobné údaje a tretie strany

K vašim osobným údajom môžu mať prístup moji spolupracovníci, ktorí mi poskytujú technickú a/alebo administratívnu podporu pri realizácii mojich obchodných aktivít; alebo sa inak podieľajú na prevádzke mojich podnikateľských aktivít (napr. spracovanie účtovníctva).

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zabezpečiť vlastnými silami, využívam služby a aplikácie sprostredkovateľov, ktorí sa na dané aktivity špecializujú a samozrejme majú kvalitné technické a organizačné zabezpečenie na ochranu osobných údajov.

Sú to poskytovatelia týchto platforiem/aplikácií:

 • Webnode AG, Handelsregister Kanton Zürich, Schöntalstrasse 5, 8022 Zürich – prevádzkovateľ mojej webovej stránky www.trebaticka.sk, mojej domény a môjho e-mailového konta tatiana@trebaticka.sk,
 • Hogrefe – Testcentrum, s.r.o., Vinohradská 89/90, 130 00 Praha 3 – prevádzkovateľ on-line platformy GPOP – nástroja na osobnostné testovanie (v prípade, že sa klient rozhodne pre túto službu),
 • Google - Google Analytics – štatistický nástroj; Google Adwods - marketingový nástroj,
 • MailChimp, Smartmailing – nástroje on-line marketingových kampaní.

Iným subjektom môže byť umožnený prístup k osobným údajom len z dôvodov plnenia zákonných povinností.

Vaše osobné údaje spracovávam v rámci EU alebo krajín, pri ktorých existuje rozhodnutie Európskej komisie o primeranej úrovni ochrany osobných údajov a nezamýšľam ich prenos do tretích krajín.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov, máte právo:

 • podľa § 21 Zákona o ochrane osobných údajov získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracovávajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a právo získať od prevádzkovateľa jej osobné údaje, ktoré spracúva, a to spôsobom podľa jeho požiadavky
 • podľa § 22 Zákona o ochrane osobných údajov právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú; so zreteľom na účel spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov
 • podľa § 23 Zákona o ochrane osobných údajov právo požadovať, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný tak urobiť, ak sú splnené zákonné podmienky na výmaz údajov (napr. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali)
 • podľa § 24 Zákona o ochrane osobných údajov právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak sú splnené zákonné podmienky na obmedzenie spracúvania údajov (napr. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov alebo je spracúvanie osobných údajov nezákonné a dotknutá osoba to namieta)
 • podľa § 26 Zákona o ochrane osobných údajov právo od prevádzkovateľa získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo žiadať, aby prevádzkovateľ preniesol tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné, a ak sa spracúvanie údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami a sú splnené ďalšie zákonné predpoklady
 • podľa § 27 Zákona o ochrane osobných údajov právo namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona o ochrane osobných údajov (v prípade, ak je právnym základom spracúvania oprávnený záujem prevádzkovateľa).

Vyššie uvedené práva podľa Zákona o ochrane osobných údajov si môže dotknutá osoba uplatniť písomnou žiadosťou zaslanou na e-mailovú adresu prevádzkovateľa tatiana@trebaticka.sk. Lehota na vybavenie žiadosti je jeden mesiac, pričom môže byť opakovane predĺžená o dva mesiace v zmysle § 29 ods. 3 Zákona o ochrane osobných údajov. Žiadosť bude vybavená formou písomnej odpovede zaslanej do e-mailovej schránky žiadateľa.

Dotknutá osoba alebo iná osoba, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach, je oprávnená podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad pre ochranu osobných údajov. Účelom konania o ochrane osobných údajov je zistiť, či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov alebo k porušeniu zákona.

Mlčanlivosť

Dovoľujem si vás uistiť, že moji spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach súvisiacich s ich spracovaním.

Táto mlčanlivosť trvá i po skončení záväzkových vzťahov so mnou. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje poskytnuté žiadnej ďalšej tretej strane.

Ďakujem vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním týchto zásad spracovania osobných údajov.