Transformačné zmeny v tíme pomocou tímového koučingu

31.10.2022

Výkonnosť tímu a vzťahy na pracovisku - spojené nádoby. Ak nefunguje jedno, trpí tým druhé. Možno to poznáte

Poznám z praxe názory manažérov, ktorí tvrdia, že prvoradá je výkonnosť tímu a "priatelíčkovanie sa" v práci nemá žiadnu pridanú hodnotu.

Jedna z typických situácií, je práve tím vedený autoritatívnym manažérom, ktorý hovorí, že podriadený nemá čo rozmýšľať o tom, keď nadriadený niečo od neho požaduje. "Úloha je úloha, nedebatujem...!!!"  

Ako často sa v takomto prípade menili v jeho tíme podriadení? Často. Ako vyzerala výkonnosť jeho tímu? Prekvapujúco nie úplne zle. Mohli by dosiahnuť podstatne viac a ľahšie, ak by jeho podriadení dostali väčší priestor a boli vypočutí. Ak by sa využil potenciál tímu, ktorý existuje. Ak by sa manažér viac priblížil svojim podriadeným a viac počúval názory ostatných. Ak by sa zmenila atmosféra na pracovisku, atď. Tá pravá výzva prichádza, keď manažér skutočne potrebuje, aby ľudia zabrali viac. Keď sa situácia mení a tím (ak sa vôbec v tomto prípade dá hovoriť o tíme) potrebuje pracovať inak, efektívnejšie, podať podstatne lepší výkon, prenastaviť procesy, skvalitniť komunikáciu voči klientom... V tomto prípade prišla zákazka na tímový koučing od nadriadeného manažéra v situácii, keď bolo potrebné implementovať organizačné a procesné zmeny vedúce k vyššej profitabilite práce a implementácia sa dlhšie nedarila.

Iná situácia: veľký tím rozdelený do viacerých oddelení pod vedením manažérov oddelení a ich spoločného nadriadeného - riaditeľa. Spoloční interní klienti s vysokými očakávaniami, zároveň množstvo náročných úloh s krátkymi cieľovými termínmi. To, čo by tím skutočne potreboval, je perfektná spolupráca medzi jednotlivými oddeleniami, efektívna komunikácia a veľká flexibilita. Skutočnosť? Veľmi silné mentálne hranice medzi jednotlivými oddeleniami so silnou tendenciou k vzájomnej súťaživosti, ohováranie jednotlivcov i tímov, donášanie manažérom a riaditeľovi, ironické poznámky na adresu jednotlivcov, nízka angažovanosť zamestnancov, odpor k zmenám a novým myšlienkam.

Opätovne prekvapujúco - z vonkajšieho pohľadu slušné výsledky. Čo je schované pod povrchom a akým extrémnym úsilím boli výsledky dosahované, vedel len ten, ktorý v takýchto oddeleniach pracoval.

Riaditeľ vnímal, že energia, ktorá je vynakladaná na "budovanie zákopov", riešenie konfliktov, mediáciu "znepriatelených strán" by mohla byť využitá úplne inak, preto sa rozhodol pre štandardné spôsoby, ako z "tímu" spraviť reálne spolupracujúci tím - zorganizoval viac krát teambuilding, vianočné večierky, workshopy na tému zlepšenia komunikácie, prizval si externého trénera.

Nič nefungovalo. Na teambuildingových aktivitách komunikovali spolu ľudia, ktorí sa cítili spolu dobre, ostatní boli vynechaní. Komunikačné workshopy boli zaujímavé, žiaľ v tomto prípade to nebolo o zručnostiach.

Bolo potrebné pozrieť sa na reálny problém - to, čo bolo pod povrchom a čo sa ľudia báli otvorene pomenovať. Kultúra oddelenia, ktorá bola dlhodobo akceptovaná riaditeľom aj manažérmi, a jej nevypovedané/nepísané pravidlá, ktoré znemožňovali otvorenú komunikáciu a normálnu spoluprácu. Vytvorenie atmosféry, v ktorej bolo možné bezpečne konfrontovať nežiaduce správanie, dohodnutie si pravidiel spolupráce a ich striktné dodržiavanie všetkými členmi tímu, uvedomenie si dôležitého pre spoločnú prácu, jasné rozdelenie rolí a zodpovedností - to všetko tvorilo základ budúcej transformácie tímu.

V oboch prípadoch bola rola kvalitného tímového kouča kľúčová. Procesy, ktoré sú spojené s vývojom a dynamikou skupiny, skupinovými rolami je potrebné dobre poznať a pri zadaní reflektovať. Tímový koučing je viac ako workshop, viac ako teambuilding a určite viac ako tréning zručností, hoci tieto aktivity môžu byť podporujúcimi pre tímový koučing.

Keď tímový kouč prichádza do organizácie, je prirodzené, že prichádza do tímu, kde sa niečo dlhodobo nedarí a zvyčajne už tím a/alebo jeho manažér vyčerpal všetky vlastné možnosti na zlepšenie situácie. Je preto normálne, že môže naraziť na nedôveru ("zase ďalší pokus") a obavy ("určite bude hľadať vinníka"), prípadne nezáujem a neochotu ("už sme vyskúšali všetko a nič nefungovalo").

Tímový kouč neprichádza s riešením pre tím. Pomáha tímu správne riešenie nájsť, je jeho sprievodcom a často i správne zamiereným reflektorom, osvetľujúcim doteraz pre tím skryté miesta. Podporuje spoločné učenie sa, viacdimenzionálny rozvoj tímu a vytváranie prostredia lepšej spolupráce s dôrazom na biznis ciele a výkon tímu.

Transformačný tímový koučing, t.j. tímový koučing, ktorý napomáha reálnej a najmä trvalej pozitívnej zmene v tíme (t.j. dlhodobo fungujúcej aj po odchode kouča), stojí na niekoľkých zásadných pilieroch.

Ten prvý je maximálna transparentnosť v celom procese koučingu. Transparentnosť súvisí okrem iného s etickými princípmi vedenia koučingu. Je kľúčom k vytváraniu psychologického bezpečia pre všetkých zúčastnených (vrátane manažéra J), ktoré je nevyhnutné, ak má byť koučing v tíme reálne prínosným. Často sa stretávam s tým, že v tíme je obava vyjadriť svoj názor a/alebo ho vyjadriť otvorene, tak ako člen tímu situáciu naozaj vníma.

Úlohou kouča je pomôcť vytvoriť v tíme prostredie, kde sa bude dôvera jedného voči druhému prehlbovať, kde sa ľudia môžu cítiť sami sebou bez pocitu ohrozenia, kde je prítomná zodpovednosť voči biznis cieľom a zákazníkom. Vtedy sa dá hovoriť veľmi odôvodnene o prostredí, kde sa dá pracovať maximálne s potenciálom ľudí, s hľadaním ciest na zlepšenie výsledkov, zefektívňovanie procesov.

S tým súvisí ďalší princíp tímového koučingu: zapojení sú vždy všetci členovia tímu. Žiadne obecenstvo, žiadny pozorovatelia! Ak doteraz boli viac či menej všetci členovia tímu zapojení v tom, aká je ich súčasná situácia, je férové, aby všetci pracovali aj na jej zmene. Každý hlas má byť vypočutý a každý názor je dôležitý. I taký, ktorý možno doteraz nezaznel alebo nezaznel dostatočne nahlas...

Rovnako to funguje i pri stanovovaní cieľov tímového koučingu - ak nie sú akceptovateľné tímom, je malá šanca na úspech. Kouča pozýva zvyčajne manažér, niekedy jeho nadriadený. Ujasnenie si procesu, realizácie a možností tímového koučingu, očakávaní na oboch stranách, vytvorenie priestoru na otázky všetkých, ktorých sa budúci tímový koučing týka, je ďalšie základné pravidlo.

Suma sumárum - tímový koučing je o partnerstve, transparentnej komunikácii a o rešpekte a úcte človeka voči človeku - to všetko napomáha a zásadným spôsobom prispieva k budovaniu efektívneho tímu a jeho maximálnemu výkonu.